BASES LEGALS

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ AL SORTEIG

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

BRANDING 1929, SLU amb domicili a Barcelona, ​​C/ València 229 Ppal i identificada

amb el número B65977373 (d'ara endavant, "ESCORPIO"), és responsable de l'acció

“Mima't aquestes vacances amb ESCORPION i KEVIN MURPHY” consistent en un sorteig

(el "Sorteig").

L'objecte de les presents condicions generals de participació al Sorteig (les

"Bases Legals") és regular les condicions conforme els usuaris de la xarxa social

Instagram accessible a www.instagram.com (d'ara endavant “INSTAGRAM”) poden

participar al Sorteig.

Les presents Bases Legals s'han redactat de conformitat amb el que disposa la

normativa vigent aplicable en matèria d'ordenació del comerç minorista,

combinacions aleatòries amb fins promocionals, defensa de consumidors i

usuaris, serveis de la societat de la informació i protecció de dades de caràcter

personal.

Els usuaris d'Instagram que participin al Sorteig (els “Participants”) podran

trobar a la vostra disposició les presents Bases Legals al perfil d'ESCORPIO a

Instagram @escorpion_knitwear i al perfil de KEVIN MURPHY a Instagram

@kevinmurphyspain

2.-DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

El termini per participar al Sorteig (“Període de participació”) comença el dia 17 de

octubre del 2023 i acaba el dia 23 d'octubre del 2023.

  1. ÀMBIT TERRITORIAL DEL SORTEIG

L'àrea territorial de participació del Sorteig (el “Territori”) i, per tant, on seran

d'aplicació les presents Bases Legals és Espanya, incloent-hi els territoris de Ceuta,

Melilla, les Illes Balears i les Canàries.

  1. PERÍODE DE PARTICIPACIÓ AL SORTEIG

El termini per participar al Sorteig (“Període de participació”) comença el dia 17 de

octubre del 2023 i acaba el dia 23 d'octubre del 2023.

  1. REQUISITS PER PARTICIPAR AL SORTEIG

La participació al Sorteig és totalment lliure, voluntària i gratuïta, no comportant

sobrepreus o tarificacions addicionals.

La participació al Sorteig implica l'acceptació íntegra, plena i sense reserves per

part dels Participants de les presents Bases Legals.

Podran participar al Sorteig els usuaris d'Instagram que reuneixin tots els

requisits especificats a continuació:

1) ser més grans;

2) tenir el seu domicili al Territori del Sorteig; i

3) tenir un perfil real a la xarxa social Instagram que correspongui amb la seva veritable

identitat.

Tots aquells Participants que no compleixin amb tots els requisits establerts a

les presents Bases Legals seran descartats i exclosos del Sorteig per ESCORPION

automàticament, sense previ avís i sense dret a compensació o indemnització

alguna.

Així mateix, queden expressament exclosos de la participació al Sorteig, tenint,

per tant, prohibida la seva participació:

  1. els socis o empleats (sense importar la naturalesa laboral o mercantil de la seva relació)

d'ESCORPIO o de qualsevol altra empresa pertanyent al seu mateix grup

empresarial;

  1. els socis, empleats o col·laboradors (independentment de la naturalesa laboral

o mercantil de la seva relació) de les empreses col·laborades en aquest Sorteig oa les

que ESCORPION encarregui la seva gestió, organització i/o promoció i difusió; i

iii. els cònjuges i familiars fins al primer grau de consanguinitat de tots els

anteriors.

  1. MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ AL SORTEIG

El 17 d'octubre del 2023 ESCORPION i KEVIN MURPHY publicarà als seus perfils

corporatius a Instagram @escorpion_knitwear i @kevinmurphyspain un post

col·laboratiu comunicant el Sorteig i iniciant el Període de Participació (en

endavant, la “Post del Sorteig”).

Per participar vàlidament al Sorteig, cada Participant haurà de:

  1. Seguir els dos perfils corporatius d'ESCORPIO i KEVIN MURPHY a Instagram

fins al 23 d'octubre del 2023, com a mínim; i

  1. Comentar al Post del Sorteig esmentat a un/a (1) amics/amigues.

Cal realitzar totes les accions de la mecànica de participació de forma

correcta i completa. El comentari i/o la menció a qualsevol altre post del perfil de

ESCORPION i KEVIN MURPHY a Instagram diferent del Post del Sorteig; un comentari

sense incloure cap menció a un/a (1) amic/ga; seguir un perfil diferent de

@escorpion_knitwear i @kevinmurphyspain i/o la manca d'alguna de les accions

especificades anteriorment com a obligatòries, es consideraran accions incompletes i

no seran vàlides per participar al Sorteig.

Cada Participant podrà participar al Sorteig tantes vegades com vulgui durant el

període de participació, sempre que en cada nou comentari al Post del Sorteig

el Participant esmenti un/a (1) amic/ga diferent/a.

Quedaran descartats per ESCORPION automàticament, sense avís previ i sense dret

a indemnització o compensació alguna tots aquells Participants que participin en

el Sorteig a través de perfils falsos a Instagram o utilitzant les dades personals de

tercers, així com aquells que no compleixin de forma completa i correcta amb la

mecànica de participació especificada als punts (i) i (ii) anteriors.

7.- IDENTIFICACIÓ DEL PREMI

El premi consistirà en 2 packs composts per:

- 1 xec regal de 150 euros per bescanviar a Escorpion (www.escorpion.es)

- 1 lot de productes Kevin Murphy

El premi no es podrà bescanviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni

pot ser objecte de canvi o alteració. ESCORPION es guarda el dret de modificar

el premi si al dia de declarar al participant com a guanyador existissin problemes de

estoc del mateix i, per tant, impossibilitat de poder-ne donar.

La celebració del sorteig, així com la concessió del premi, queden subjectes a la

normativa fiscal vigent.

8.-MÈTODE I DATA DE L'ELECCIÓ DELS GUANYADORS

En data 23 d'octubre del 2023 ESCORPION triarà entre tots aquells

Participants que hagin participat vàlidament al Sorteig, al (1) guanyador del Sorteig

ia un (1) suplent mitjançant la plataforma Sortea2, que seleccionarà els Guanyadors

i als Suplents de forma aleatòria i imparcial.

ESCORPION anunciarà la identitat del guanyador el 23 d'octubre del 2023, publicant la

identitat del guanyador mitjançant un comentari al mateix Post del Sorteig del perfil

corporatiu a Instagram d'ESCORPION @escorpion_knitwear i KEVIN MURPHY

@kevinmurphyspain

En cas d'interrupció del sorteig per qualsevol causa tècnica o aliena a ESCORPIO

un cop iniciat el Sorteig, el Sorteig interromput quedarà automàticament anul·lat,

juntament amb les accions i resultats que aquest hagi produït i ESCORPION iniciarà

un nou sorteig des del principi

9.- CONDICIONS DE LLIURAMENT DE PREMI

El mateix 23 d'octubre, ESCORPION contactarà amb els mateixos per informar-vos de la seva

condició de Guanyadors mitjançant missatge privat als seus perfils de la xarxa social

Instagram, per tal que puguin confirmar l'acceptació per part del Premi i

coordinar-ne el lliurament.

El guanyador disposarà d'un termini de set dies (7) des de la recepció del missatge

privat remès per ESCORPION per confirmar si aquests accepten o no el premi. Cada

Guanyador haurà de confirmar a ESCORPION per missatge privat d'Instagram la

acceptació del Premi, facilitant a aquest efecte la seva adreça i dades de contacte.

En cas que ESCORPION no rebi en temps i forma l'esmentat missatge de

confirmació per part del guanyador, ESCORPION desqualificarà automàticament, sense

previ avís i sense dret a cap indemnització a aquest Guanyador, perdent aquest

darrer el seu dret a obtenir el Premi. En aquest cas, ESCORPION contactarà per missatge

privat d'Instagram amb el Suplent.

El Suplent haurà de confirmar ESCORPION per missatge privat d'Instagram la

acceptació del Premi en un termini màxim 7 dies (7) , incloent-hi la vostra adreça i dades

de contacte. En cas que ESCORPION no rebi en temps i forma el missatge esmentat

privat de confirmació per part del Suplent, ESCORPION desqualificarà

automàticament, sense avís previ i sense cap dret a indemnització a aquest

Suplent, perdent aquest darrer el seu dret a obtenir el premi.

ESCORPION es reserva la facultat de declarar desert el Sorteig en cas que (i) no

rebi en temps i forma per part dels Guanyadors i/o Suplents les dades de

contacte per a la correcta acceptació del Premi; (ii) els Guanyadors i/o Suplents

rebutgin o renunciïn al Premi per qualsevol causa; (iii) els Guanyadors i/o Suplents

no reuneixin els requisits de participació establerts a les presents Bases legals o

de qualsevol manera vulnerin, incompleixin o contradiguin el que s'hi estipula; i/o

(iv) per motius de cas fortuït o força major.

La renúncia al Premi per qualsevol Guanyador o Suplent no atorgarà a aquests darrers

cap dret a cap indemnització o compensació per part d'ESCORPIO.

El Premi tenen caràcter personalíssim, per la qual cosa en cap cas i sota cap

concepte la impossibilitat sobrevinguda d'aprofitar el Premi per part d'un

Guanyador i/o Suplent comportarà la seva substitució per un/a tercer/a.

10.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s'evidencia que qualsevol dels participants no compleix els requisits

exigits a les bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids, la seva

participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la

promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d'aquesta

Promoció.

ESCORPION es reserva el dret de declarar el sorteig desert.

11.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut dels quals es consideri inadequat,

que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de

tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els

principis de dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge.

No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin

els Participants a la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la

sensibilitat d'altres participants.

La participació a la present Promoció, així com la publicació dels comentaris

que es realitzin per part dels Participants a les publicacions no podran vulnerar

sota cap concepte les Regles comunitàries d'Instagram ni les Condicions d'ús

d'Instagram.

Si es descobrís per part d'ESCORPIO l'ús de mitjans fraudulents per a la

participació, com ara l'ús de bots als comentaris, el premi no li serà

adjudicat i seguirà sent propietat d'ESCORPIO

12.-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles

pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que

puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens

responsabilitzem de l'ús que faci el participant respecte del premi que obtingui

d'aquesta promoció.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que

poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi.

En cas que aquesta promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats a

aquesta, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de la

empresa i que afecti el normal desenvolupament del concurs, ens reservem el dret a

cancel·lar, modificar, o suspendre-la, incloent-hi la pàgina web de participació.

13.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

ESCORPIO en qualitat de responsable del tractament tractarà les dades personals de

els Participants amb les finalitats següents: gestionar la seva correcta participació en el

Sorteig; publicar la seva identitat com a Guanyador del Sorteig, si escau; gestionar el lliurament

del Premi en cas que resulti Guanyador del Sorteig; gestionar qualsevol incidència,

sol·licitud d'informació o reclamació relacionada o derivada del sorteig i la

participació en el mateix dels Participants; i complir amb les obligacions legals

exigibles a ESCORPION

Us informem que podeu exercir els vostres drets d'Accés, Rectificació, Supressió,

Oposició, Limitació del tractament, Portabilitat, oblit ja no ser objecte de

decisions individuals automatitzades mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a

comunicacion@escorpion.com o bé mitjançant carta adreçada a la següent adreça:

Barcelona, ​​c/ València 229 Ppal, adjuntant en tots dos casos còpia d'un document

identificatiu.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el participant

tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, a

particular a l'Estat membre on tingui la residència habitual, lloc de

treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament

de les vostres dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure

satisfet lexercici dels seus drets.

És per això que el Participant declara haver estat informat de les condicions sobre

protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament.

14.- CANVIS I ACCEPTACIÓ

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, a la

mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels Participants a la

Promoció.

El mer fet de participar al sorteig implica que el Participant accepta totalment

condicions d'aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d'aquesta

naturalesa suposa l'acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través del

qual es desenvolupa el mateix.

15.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regeixen de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents

per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació

amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els jutjats i els tribunals

de la ciutat de residència del Participant.

  1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES LEGALS D'AQUEST SORTEIG: Mitjançant la seva participació al present Sorteig a través del seu comentari al post d'Instagram habilitat a aquest efecte, els Participants accepten els termes i condicions de les presents Bases Legals, les quals són descarregables al següent enllaç https://escorpion.com/pages/bases-legals ia la plataforma de SafeCreative https://www.safecreative.org/search on han estat dipositades.